Strona Główna ˇ Forum ˇ O nas/About us ˇ Historia Sojuszuśroda, Październik 28, 2020
Nawigacja
Strona Główna
Forum
O nas/About us
Historia Sojuszu
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 148
Najnowszy Użytkownik: ASsunamik
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Yakuza94
23/02/2017 10:59
Witam wszystkich na stronie Bad Ugly Maniacs./ Welcome everybody on the Bad Ugly Maniacs page.

Partnerzy/Partners:
tekst alternatywny
O nas

Historia by SirKristoph

Dawno , dawno temu.... może nie aż tak bo w grudniu 2015 roku pewien Brzydki Kristoph dołączył do Polskiego Sojuszu Broni, jako początkujący gracz z całkiem niezłymi statystykami, gdzie spotkał władczego Hermana I lidera i wielu innych mniej lub bardziej rozgarniętych graczy. Był wśród nich Zły sonus, z którym przyszło mu spędzić kilka nocy i dni, ratując mapy sojuszowe przed totalną porażką pod wodzą fałszywego Hermana, który dla własnych korzyści zawierał rozejm z przeciwnikami za plecami własnych sojuszników. Ile potu i nerwów zakrapianych syto złotem kosztowało to nas, tego nie da się opowiedzieć...

Doszło do tego, że pod koniec drugiej mapki, krytykowanie naszego Herminatora stało na porządku dziennym, a on tego nie dźwignął. Już pod koniec wyczerpującej walki podejrzewałem, że nagroda za wygranie mapki będzie wywaleniem mnie z sojuszu, gdyż Herman nie ścierpi lepszych od siebie w sojuszu, którzy nie będą cicho siedzieć, gdy on swe błędy przypisuje innym, a nasze sukcesy sobie. Podczas ostatniej nocy gdy ostatnie złoto wydaliśmy z sonusem na rakiety, by zburzyć bunkry i opór wroga, żartowaliśmy, że trzeba założyć własny sojusz...

Nie wylogowałem się z gry i jak wstałem rano, spoglądałem na czat klanu i widzę wpis Hermana : wywaliłem sira, bo pyskował
Ponieważ nie odświeżyłem gry, to nadal mogłem pisać na czacie sojuszu, a ile mu dałem ile pojechałem po nim, to tylko sonus może poświadczyć :) Wtedy też decyzja zapadła, powstał nowy sojusz o nazwie Cold Fusion. Herman był strasznie zrozpaczony, że go zdradzili chłopaki, a on był niewinny, a ja zasłużyłem na wywalenie itd. itd.
Jeszcze przed dniem emigracji Herman namówił do sojuszu Maniaka Sovina, którego sonus postanowił podkraść Hermanowi dla naszej korzyści. Pozostało wymyślić nazwę sojuszu z dobrym TAGiem, by stać się rozpoznawalnym, szanowanym i budzącym strach klanem. Rzuciłem kilka pomysłów, ale pierwszy okazał się najbardziej trafny BUM - a jak do tagu przypisać znaczenie... skoro mamy Złego sonusa ( na szczęście to on podjął się prowadzenia klanu) Brzydkiego Kristopha (potrafi brzydko bawić się językiem polskim, by zdenerwować rywala) to wystarczyło pozyskać Maniaka z dużym doświadczeniem w grze na naczelnego stratega w osobie Sovina - i mamy nazwę, a jak dobrze wiecie
BAD UGLY MANIACS jest już znaną marką w tej grze dbajmy, żeby naszej reputacji nie rozmienić na drobne.

W sojuszu panuje miła i wesoła atmosfera. Nasi gracze aktywnie uczestniczą w rozmowach czatowych oraz we wspólnych bitwach. Prosimy powiadamiać moderatorów o dłuższej nieobecności - osoba nieobecna dłużej niż 3 dni, która nie powiadomiła nas wcześniej zostanie wydalona z sojuszu.

Nasze MEMENTO : - Nie obrażamy siebie ani oponentów - Niesiemy pomoc członkom sojuszu na ich wyraźną prośbę - Dbamy , aby wypowiedzi na czacie nie kaleczyły naszego pięknego języka, a wulgaryzmy dopuszczamy jedynie w ostateczności. Jeśli masz kolegę, który gra aktywnie, lubi porozmawiać podczas wspólnych akcji, nie jest w wieku gimnazjalnym lub młodszym, to poleć go nam, a my go zaprosimy.

Kontakt do lidera - Lorda Twardego

Story by SirKristoph

Far, far, away... perhaps not so, because in December 2015 an Ugly Kristoph joined to the alliance- Polski Sojusz Broni, as a novice player with quite good statistics, where he met the imperious leader- Herman I and many other more or less witted players. Among them was Bad sonus with whom he had to spend several days and nights, saving maps alliances from total defeat under the leadership of false Herman, who for their own benefit contained truce with opponents behind their allies. How much sweat and nerves with using gold cost us, it is impossible to tell...

It got to the end of the Second maps, criticizing our "Herminator" it was on the agenda, and he did not resist. Already at the end of the grueling battle I suspected that the reward for winning maps will be throwing me out of the alliance, as Herman doesn't tolerate the better of each other in the alliance who will not sit quietly when he attributed his mistakes to others, and our successes themselves. During the last night, when the last gold spent with Sonus to rocket to destroy bunkers and enemy's resistance, We joked about need to start your own alliance...

Not logged out of the game, the next morning I look at the alliance chat and see the entry Herman: I threw Kristoph, because he lip off.
Do not refreshed the game, I could still write in chat alliance, and if I told him, it's just sonus can certify :) Then we made a decision, a new alliance called Cold Fusion. Herman was terribly distraught that he betrayed the guys, and he was innocent, and I deserve to be thrown out etc. etc.
Even before emigration Herman coaxed into alliance Maniac Sovín, which sonus decided to sneak Herman for our benefit. Left to come up with a good name for an alliance TAG to become recognized, respected and feared clan. I threw a few ideas, but the first was the most accurate- BUM and how to tag assign meaning... If we have Bad sonus ( Fortunately, he agreed to take the clan) Ugly Kristoph (He can play ugly Polish language to annoy rival) it was enough to win Maniac with extensive experience in playing the chief strategist in the person Sovín - and we have a name, and as you well know
BAD UGLY MANIACS it is a famous brand in this game heed to our reputation not to break a minor.

The alliance offers a warm and cheerful atmosphere. Our players are actively involved in discussions and chat in joint battles. Please notify the moderators of the long absence - the person absent for more than 3 days, which did not inform us in advance will be expelled from the alliance.
Our "MEMENTO": - Do not insult one another or opponents - brought relief to members of the alliance at their express request - We make sure that statement chatting not soiled our beautiful language, vulgarity we allow only a last resort. If you have a friend who plays an active, likes to speak during the joint action is not in middle school or younger, you tell it to us, and we invite him.

Contact to the leader - Lord Twardy


Odznaczenia/Orders:

- Za zajęcie II miejsca w Polskiej Lidze Sojuszy/For taking second place in the Polish League of Alliances.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Call of war
tekst alternatywny
Filmy:

Muzyczny motyw przewodni:
Copyright & copy; 2016

Załóż : Własne Darmowe Forum | laptopokazja.pl | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie